-

Rejestracja łodzi

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst ujednolicony Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 857 z późn.zm.);
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. (Dz.U. z  2013 r. poz. 749);

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają statki używane wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji o długości kadłuba powyżej 12 m, albo o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW.

 

Rejestry prowadzą właściwe polskie związki sportowe tj.:
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - jachty motorowe
Polski Związek Żeglarski - jachty żaglowe

Statki zwolnione z obowiązku rejestracji mogą być wpisane do rejestru na wniosek właściciela.

Do rejestru statków może być czasowo wpisany statek stanowiący własność osoby fizycznej mającej obywatelstwo kraju innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub osoby prawnej, mającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim – po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku lub prawo dysponowania statkiem oraz pisemną zgodą właściwych organów państwa stałej rejestracji statku na czasowy wpis do rejestru.

Statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW podlegają obowiązkowi rejestracji w starostwie zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.)

Wpis do rejestru następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez armatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w kraju albo przybycia statku do kraju, jeśli statek został zakupiony za granicą.

REJESTRACJĘ JACHTÓW MOTOROWYCH PROWADZĄ Inspektorzy Nadzoru Technicznego.

 

O dokonanie wpisu w rejestrze przy zmianie właściciela należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru
 2. kopia dokumentu stwierdzająca nabycie własności lub współwłasności statku i silnika (np.: faktura VAT, umowa kupna - sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu, jeżeli armator nie jest właścicielem lub współwłaścicielem;
 4. dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
 5. dowód rejestracyjny w oryginale, jeżeli statek był rejestrowany w PZMWiNW lub jego wykreślenie;
 6. dowód wykreślenia z rejestru, jeżeli statek był uprzednio wpisany do rejestru w innym organie rejestrowym polskim lub zagranicznym;
 7. dowód wpłaty za rejestrację statku w wysokości 60 PLN;

                                        Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

Niezbędne jest również przedłożenie:

 • jeżeli właścicielem jest osoba prawna – wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego):
 • jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą – dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG):

 

Do każdego dowodu rejestracyjnego wydawane są numery rejestracyjne, gotowe do umieszczenia na obydwu burtach kadłuba powyżej linii wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych ( Dz.U. nr 212 poz. 2072).

Opłatę za numery rejestracyjne w wysokości 60 PLN dokonuje się na konto:
Nr 56 1160 2202 0000 0002 3988 1184 Bank Millennium S.A. w Warszawie, Speed on the water Spółka z o.o.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 857 z późn. zm.):

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej wydawanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku, wydanie świadectwa poprzedzone jest przeglądem technicznym przeprowadzanym przez Inspektora Nadzoru Technicznego upoważnionego przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego,

Statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. jachty śródlądowe) bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy silników mniejszej niż 75 kW oraz używane do połowu ryb, bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW są zwolnione z obowiązku przeglądów technicznych i uzyskiwania świadectw zdolności żeglugowej.

 

 

O dokonanie zmiany wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego należy złożyć:,

 1. wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze /nie dotyczy zmiany właściciela/
 2. kopia dokumentu potwierdzającego zmianę danych,
 3. oryginał poprzednio wydanego dokumentu rejestracyjnego,
 4. potwierdzenie wpłaty za dokonanie wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu rejestracyjnego w wysokości 30 PLN

                                                           

O wydanie duplikatu/odpisu z rejestru statków należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego/odpisu z rejestru,
 2. potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

                                                            

O wykreślenie z rejestru statków należy złożyć:

 1. wniosek o wykreślenie z rejestru,
 2. kopia dokumentu potwierdzającego podstawę wykreślenia z rejestru (np. umowa kupna sprzedaży),
 3. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 4. potwierdzenie wpłaty 15 PLN,

                                                             

 

                                     Nr konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005 Citibank Handlowy w Warszawie.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym - tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wszystkie sprawy związane z rejestracją statków sportowo rekreacyjnych może załatwiać właściciel statku lub osoba upoważniona.

 1. W sprawie terminu załatwiania spraw – zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 44 49
+48 22 616 16 37
+48 22 617 09 84 (fax)
+48 22 295 11 30 (rejestracja łodzi)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

Cennik oplat rejestrowych.
Pobierz aktualny cennik oplat rejestrowych.

background