-

Przeglądy techniczne

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.11.2004 w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających;

- rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 08.11.2013 w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podpmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. Nr 216, poz 1423);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 2016, poz 1424);

 

Podstawowym celem przeglądu technicznego jest stwierdzenie, czy statek odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa żeglugi oraz określenie jego aktualnego stanu technicznego w szczególności w zakresie:

 budowy i elementów konstrukcyjnych;

 prawidłowości zamontowania napędu;

 właściwości manewrowych i zachowania stateczności;

 sprawności działania wszystkich urządzeń i instalacji;

CERTYFIKAT dobrowolny, wystawiany na życzenie właściciela, dla statku od 2,5 do 24 metrów długości w linii pokładu, o mocy silnika poniżej 75 kW - na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PZMWiNW z dnia 24 października 2007 r. z uwzględnieniem postanowień art. 27, pkt. 1-4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późn. zm.

CERTYFIKAT obowiązkowy, dla statków o mocy silnika 75 kW i większej, podlegającym z mocy prawa przeglądom technicznym, niezbędnym do uzyskania Świadectwa Zdolności Żeglugowej tj. dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi, wydanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, właściwy dla portu macierzystego statku.

Podstawą prawną do wystawiania CERTYFIKATU STANU TECHNICZNEGO jest umowa zawarta w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych, zawartej na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowe z późn.zm.

Certyfikat stanu technicznego dobrowolny lub obowiązkowy – jest niezbędny także do:

 ubezpieczenia statku;

 dopuszczenia do żeglugi w krajach Unii Europejskiej, gdzie aktualna ocena stanu technicznego statku jest obowiązkowa;

 oraz informują o:

 obowiązkowym wyposażeniu statku;

 dopuszczalnym rejonie żeglugi i sile wiatru;

 dopuszczalnej liczbie osób;

 przystosowaniu do holowania obiektów nawodnych i powietrznych;

Do CERTYFIKATU dołączone są dwie wodoodporne nalepki do umieszczenia na burtach przed numerem rejestracyjnym statku, informujące o polskiej przynależności statku i o terminie ważności certyfikatu oraz mała nalepka identyfikacyjna (o tym samym numerze) do naklejenia w miejscu wiadomym tylko właścicielowi.

CERTYFIKATY są wystawiane na okres od 2 do 5 lat – w zależności od stanu technicznego i wieku statku.

Wykaz Inspektorów Nadzoru Technicznego znajduje się na stronie PZMWiNW w zakładce Inspektorzy.

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 44 49
+48 22 616 16 37
+48 22 617 09 84 (fax)
+48 22 295 11 30 (rejestracja łodzi)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

Cennik oplat rejestrowych.
Pobierz aktualny cennik oplat rejestrowych.

background