Zostań Instruktorem

Instruktor motorowodny PZMWiNW jest uprawniony do:

a. Prowadzenia szkolenia motorowodnego teoretycznego i praktycznego do posiadanego patentu włącznie

b. Potwierdzania odbycia szkolenia.

c. Pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na patenty i licencje motorowodne po spełnieniu wymogów Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu i zweryfikowaniu przez Związek.

 

Do szkolenia na stopień Instruktor Motorowodny PZMWiNW może być dopuszczony kandydat, który:

a. ukończył co najmniej 21 lat,

b. posiada przynajmniej średnie wykształcenie,

c. posiada patent motorowodnego sternika morskiego oraz licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających,d. posiada stosowne referencje wystawione przez ośrodki szkoleniowe, współpracujące z PZMWiNW potwierdzające pełnienie obowiązków instruktora zawierające:

  • przeprowadzenie minimum 5 tematów wykładów w łącznej liczbie nie mniej niż 10h,
  • minimum 30h zajęć praktycznych,

 

Referencje wystawione przez ośrodek szkoleniowy nie współpracujący z PZMWiNW należy przedstawić do zaopiniowania Komisji Szkolenia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

e. posiada stosowne ubezpieczenie NNW i OC na czas szkolenia i egzaminu,

f. zdał sprawdzian kwalifikacyjny do kursu

Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

  1. pisemnego sprawdzianu wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,
  2. praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

 

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background