-

Weryfikacja uprawnień zawodowych

     

 

 

W Y T Y C Z N E

Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne

 

 

    Opracowano w oparciu o :                                                                                                                                                                     

1.   Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki Dz. U.  2013 r. poz. 460.

2.   Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich Dz .U.2013r.poz.937

3.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r w sprawie, kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej Dz. U. z 2003 r. Nr 50 poz. 427.       

 

Weryfikacja z uprawnień zawodowych śródlądowych

 

Dz. U.  2013 r. poz. 460 § 13. 3. Osoby posiadające zawodowe uprawnienia do kierowania statkami żeglugi   śródlądowej, mogą uzyskać  bez konieczności zdania egzaminu patent:

- sternika motorowodnego,

- motorowodnego sternika morskiego jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych (odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich, w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,, wystawione i podpisane przez kapitana lub armatora).

 

Zapisy te dotyczą posiadaczy patentów: ster motorzysty, kapitana żeglugi śródlądowej klasy A  i   kapitana żeglugi śródlądowej klasy B. Jedynie posiadacze tych patentów są uprawnieni do zajmowania stanowiska kierownika statku o napędzie mechanicznym . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. Rozdział 3 § 9. 1. Pkt. 7 i 8 /.

 

Weryfikacja z uprawnień zawodowych morskich

 

Dz. U.  2013 r. poz. 460 § 13. 4. Osoby mające uprawnienia do kierowania okrętami albo statkami w żegludze morskiej uzyskane w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub w rybołówstwie morskim mogą uzyskać bez konieczności zdania egzaminu, motorowodnego sternika morskiego jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:

- odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin  żeglugi.

 

Osoby ubiegające się o weryfikację na patent kapitana motorowodnego muszą spełniać następujące warunki - przedstawić staż pływania po wodach morskich w czasie nie krótszym niż 1200 godzin w tym : 

 

a)   odbyć samodzielne rejsy na jachtach po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 400 godzin żeglugi na jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW lub jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m i przedstawić „ Karty Rejsu poświadczone przez armatora jachtu”. W przypadku własnego jachtu, świadectwo rejestracji jachtu lub dowód zakupu.

b)   Odbyć co najmniej jeden rejs po wodach, morskich powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości powyżej 20 m. i przedstawić opinię z rejsu wystawioną i podpisaną przez kapitana prowadzącego jacht.

c)    Odbyć jeden rejs powyżej 100 godzin pływania po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych - rejs ten można odbyć na statkach morskich, okrętach lub jachtach. W przypadku jachtów, należy przedstawić " Opinię z Rejsu " wystawioną i podpisaną przez kapitana prowadzącego jacht.

 

Pozostałe godziny pływania po wodach morskich (w tym wody pływowe) można odbyć na statkach, okrętach lub jachtach morskich. W przypadku jachtów należy przedstawić " Opinie z Rejsu " wystawione i podpisane przez kapitana prowadzącego jacht. 

 

Dyplomy i świadectwa w żegludze morskiej oraz ich uprawnienia

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich.

 

Rejony żeglugi

 

1.   Żegluga krajowa – podróże  po morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Rzeczpospolitej Polski.

2.   Żegluga przybrzeżna – podróże po akwenie Morza Bałtyckiego i akwenach do 8° długości geograficznej wschodniej.

3.   Żegluga międzynarodowa – podróże po obszarach morskich innych niż wymienione w pkt. 1.

4.   Wody ograniczone – żeglugę przybrzeżną, zgodnie z pkt. 2, w odniesieniu do rejonów  w rybołówstwie morskim . 

 

DZIAŁ II.

Kwalifikacje nie oficerskie.

Dział pokładowy statków morskich.

 

§ 8. W dziale pokładowym na poziomie pomocniczym ustala się następujące stanowiska:                      

a)   praktykanta pokładowego, 

b)   młodszego marynarza pokładowego - dokumentem kwalifikacyjnym jest świadectwo młodszego marynarza, które uprawnia go do: – zajmowania stanowiska praktykanta pokładowego lub młodszego marynarza, na każdym statku

c)    marynarza wachtowego - dokumentem kwalifikacyjnym jest świadectwo marynarza pokładowego, które uprawnia go do: – zajmowania stanowiska marynarza wachtowego na każdym statku, kierownika statku o długości do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW ; pod warunkiem zdania egzaminu  z zakresu obsługi silników spalinowych:

d)   starszego marynarza - dokumentem kwalifikacyjnym jest świadectwo starszego marynarza uprawniające do   -  zajmowania stanowiska ; marynarza na każdym statku; starszego marynarza na każdy statku; kierownika na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej; na statku o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów, z tym że jeżeli moc silnika przekroczy 100 kW pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych.

 

Uprawnienia nadane rozporządzeniem dla: marynarza wachtowego i  starszego marynarza - 

uprawniają  do weryfikacji na stopień motorowodnego sternika morskiego.

 

                                

Dział III

Kwalifikacje oficerskie

 

Rozdział 1

Dział pokładowy w żegludze międzynarodowej

 

§ 26 W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustala się następujące stanowiska:

1.   na poziomie operacyjnym – oficera wachtowego

2.   na poziomie zarządzania

a)   starszego oficera

b)   kapitana

§ 27. W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustala się następujące dyplomy:

1.   oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;

2.   starszego oficera na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej,

3.   oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej,

4.   kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000

5.   kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności 3000 i powyżej.

 

§ 33. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej:

 1. dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska : 

a)   oficera wachtowego na każdym statku

b)   kapitana

- na statku bez własnego napędu

- na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 50, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku

2.   dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 uprawniający do zajmowania stanowiska:

              a) oficera wachtowego na każdym statku,

              b) starszego oficera na każdym statku,

              c) kapitana:

- na każdym statku o pojemności brutto 500 w żegludze przybrzeżnej.

- na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

                 - na każdym statku bez własnego napędu.

3. dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawniający do zajmowania stanowiska :

a)   oficera wachtowego na każdym statku

b)   starszego oficera na każdym statku

c)    kapitana:

- na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,

- na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim – pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej, dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana, albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

- na każdym statku bez własnego napędu.

4.dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 uprawniający do zajmowania stanowiska:

                a) oficera wachtowego na każdym statku,

                b) starszego oficera na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000

 c) starszego oficera – na każdym statku, pod warunkiem posiadania dyplomu starszego oficera na statkach brutto 3000 i powyżej,

 d) kapitana – na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000 ;

5. dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawniający do zajmowania stanowisk:

   a)   oficera wachtowego na każdym statku,

   b)   starszego oficera na każdym statku,

  c)    kapitana na każdym statku.

                   

Wszystkie dyplomy oficerskie uprawniają do weryfikacji na stopień:  Motorowodnego Sternika Morskiego                                  

 

                          

Rozdział 3

Dział pokładowy w żegludze krajowej

 

§ 39. W dziale pokładowym w żegludze krajowej ustala się następujące stanowiska:

 1. szypra 2 klasy w żegludze krajowe.
 2. szypra 1 klasy w żegludze krajowej

§ 40 W dziale pokładowym w żegludze krajowej ustala się następujące dyplomy:

 1. dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej;
 2. dyplom szypra 1 klasy w żegludze krajowej.

§ 43 Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pokładowym w żegludze Krajowej:

 1. dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej uprawniający do zajmowania stanowiska:

a)   oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze krajowej,

b)   kapitana:

- na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze krajowej,

 - na statku o pojemności brutto 200 w żegludze krajowej w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto, poniżej 50, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich  w charakterze dublera kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer na statkach pasażerskich na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku;

 1. dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana na każdym  statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 1500,pod warunkiem odbycia, 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera, stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

 

Dyplomy szypra 2 klasy żeglugi krajowej i dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawniają do weryfikacji na stopień MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO

                Dział IV

Kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim

 

§ 56. Ustala się następujące stanowiska w dziale pokładowym na statkach rybackich;

 1. młodszego rybaka,
 2. rybaka,
 3. oficera wachtowego,
 4. kierownika jednostki,
 5. kapitana

§ 57. W dziale pokładowym w rybołówstwie morskim ustala się następujące świadectwa i dyplomy:

 1. świadectwo młodszego rybaka rybołówstwa morskiego,
 2. świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego,
 3. świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego,
 4. dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego,
 5. dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego,
 6. dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego.

§64. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe w rybołówstwie morskim:

 1. świadectwo młodszego rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do zajmowania stanowiska młodszego rybaka na każdym statku rybackim,
 2. świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do zajmowania stanowiska:

a)   rybaka - na każdym statku rybackim,

b)   kierownika jednostki bez prawa przewozu pasażerów – na łodzi rybackiej o długości do 9 m i mocy silnika 200 kW w żegludze krajowej – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu obsługi  silników spalinowych, o ile moc silnika przekracza 100 kW;

 1. świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego uprawniające do zajmowania stanowiska:

a)   rybaka – na każdym statku rybackim

b)   starszego rybaka – na każdym statku rybackim,

c)    kierownika jednostki bez prawa przewozu pasażerów – na łodzi rybackiej do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze na wodach ograniczonych – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej , jeżeli moc silnika przekracza 100 kW, egzamin obejmuje dodatkowo obsługę silników spalinowych,

d)   oficera wachtowego na każdym statku rybackim do 24 m w żegludze na woda ograniczonych pod warunkiem ukończenia szkolenia  w zakresie oficera wachtowego na statkach rybackich  o długości do 24 m na wodach ograniczonych i zdanie egzaminu z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej,

 1. dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego uprawniający do zajmowania stanowiska:

a)   kapitana na statku rybackim o długości 15 m i poniżej w każdej żegludze , bez prawa do przewozu pasażerów

b)   kapitana – na statku rybackim o długości do 24 m na wodach ograniczonych bez prawa przewozu pasażerów

c)    oficera wachtowego – na statku rybackim o długości do 24 m w każdej żegludze.

d)   oficera wachtowego na każdym statku rybackim na wodach ograniczonych,

 1. dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego uprawniający do zajmowania stanowiska:

a)   kapitana – na każdym statku rybackim na wodach ograniczonych, bez prawa przewozu pasażerów,

b)   kapitana – na statkach rybackich o długości do 24 m na wodach nieograniczonych bez prawa przewozu pasażerów.

c)    oficera wachtowego – na każdym statku rybackim, w każdej żegludze.

 1. dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku rybackim, w każdej żegludze, bez prawa przewozu pasażerów.                          

                                                   

Świadectwa  - rybaka rybołówstwa  morskiego , starszego rybaka rybołówstwa morskiego,

szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego i szypra żeglugi nieograniczonej uprawniają do weryfikacji na stopień MOTOROWODNEGO STERNIMA MORSKIEGO

 

               

                                                                                                                            

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

           

  

 

 

 

 

                             

 

        

 

                                                                

 

                                                                                                                             

                                                 

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 44 49
+48 22 616 16 37
+48 22 617 09 84 (fax)
+48 22 295 11 30 (rejestracja łodzi)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background