Nadanie patentów

Na podstawie odbytego stażu

W celu uzyskania patentu kapitana motorowodnego, należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 10.1.:
  • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez: notariusza, Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, Okręgowe Związki Żeglarskie) lub/i
  • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)


Z uprawnień żeglarskich

W celu uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego/kapitana motorowodnego na podstawie patentu jachtowego sternika morskiego/kapitana jachtowego należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie lub notariusza,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)

 

Wydanie patentu po zdanym egzaminie

Aby otrzymać patent/licencję motorowodną, po zdaniu egzaminu, należy przesłać do biura Związku następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawione przez Komisję Egzaminacyjną,
 • wniosek o wydanie patentu / licencji motorowodnej (wygeneruj wniosek),
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wklejone na wniosku,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej- w przypadku osoby małoletniej,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych tj.: opinie i karty rejsu – w przypadku osób zdających egzamin na patent morskiego sternika motorowodnego lub mechanika motorowodnego,
 • dowód wpłaty za egzamin oraz dowód wpłaty za wydanie patentu/licencji,
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

(opłaty należy dokonać po przez dotpay)

 


Nadanie z uprawnień zawodowych

PROCEDURA UZYSKIWANIA PATENTÓW MOTOROWODNYCH NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

 

NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH DO KIEROWANIA STATKAMI ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

(Uprawnienia wydane przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej: stermotorzysta żeglugi śródlądowej, kapitan żeglugi śródlądowej)

·        STERNIK MOTOROWODNY

Wymagane dokumenty:

1. wygenerowany ze strony internetowej (link) wniosek o wydanie patentu sternika motorowodnego z uprawnień zawodowych,

2. kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień,

3. dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł. (opłaty należy dokonać po przez dotpay),

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

·        MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO

Wymagane dokumenty:

1. wygenerowany ze strony internetowej (link) wniosek o wydanie patentu motorowodnego sternika motorowodnego z uprawnień zawodowych,

2. kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień,

3. Staż pływania: odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

Rejsy muszą odbywać się na jednostkach spełniających definicję statków określoną w art. 37a ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej . (Dz.U. z 2013 r. poz.1458 z późn. zm.)

4. dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł. (opłaty należy dokonać po przez dotpay),

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

·        KAPITAN MOTOROWODNY

Wymagane dokumenty:

1. wygenerowany ze strony internetowej (link) wniosek o wydanie patentu kapitana motorowodnego z uprawnień zawodowych,

2. kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd Żeglugi Śródlądowej, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginału uprawnień,

3. kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego,

4. Staż pływania: Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych,

Rejsu muszą odbywać się na jednostkach spełniających definicję statków określoną w art. 37a ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej . (Dz.U. z 2013 r. poz.1458 z późn. zm.)

5. dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł. (opłaty należy dokonać po przez dotpay),

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

 

NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH DO KIEROWANIA OKRĘTAMI ALBO STATKAMI W ŻEGLUDZE MORSKIEJ UZYSKANE W MARYNARCE WOJENNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ, MARYNARCE HANDLOWEJ, SŁUŻBIE RATOWNICZEJ SAR LUB RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM

·        MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO

Wymagane dokumenty:

1. wygenerowany ze strony internetowej (link) wniosek o wydanie patentu motorowodnego sternika motorowodnego z uprawnień zawodowych,

2. kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginałów uprawnień,

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane przez Urzędy Morskie kserokopia uprawnień nie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3. Staż pływania: odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

Rejsu muszą odbywać się na jednostkach spełniających definicję statków określoną w art. 37a ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej . (Dz.U. z 2013 r. poz.1458 z późn. zm.)

4. dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł. (opłaty należy dokonać po przez dotpay),

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

·        KAPITAN MOTOROWODNY

Wymagane dokumenty:

1. wygenerowany ze strony internetowej (link) wniosek o wydanie patentu kapitana motorowodnego z uprawnień zawodowych,

2. kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginałów uprawnień,

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane przez Urzędy Morskie kserokopia uprawnień nie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3. kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego,

4. Staż pływania: Po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbycie co najmniej sześciu rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych,

Rejsu muszą odbywać się na jednostkach spełniających definicję statków określoną w art. 37a ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej . (Dz.U. z 2013 r. poz.1458 z późn. zm.)

5. dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł. (opłaty należy dokonać po przez dotpay),

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

 

NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH DO OBSŁUGI MASZYN NA OKRĘTACH LUB STATKACH W ŻEGLUDZE MORSKIEJ UZYSKANE W MARYNARCE WOJENNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ, MARYNARCE HANDLOWEJ, SŁUŻBIE RATOWNICZEJ SAR LUB RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM

·        MECHANIK MOTOROWODNY

Wymagane dokumenty:

1. wygenerowany ze strony internetowej (link) wniosek o wydanie patentu mechanika motorowodnego z uprawnień zawodowych,

2. kserokopia uprawnień zawodowych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia, notariusza lub PZMWiNW po okazaniu oryginałów uprawnień,

W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane przez Urzędy Morskie kserokopia uprawnień nie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem,

3. dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł. (opłaty należy dokonać po przez dotpay),

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

 

 

 

-->

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 09 84 (sekretariat - główny numer)
+48 22 616 16 37 (sekretariat - centrala)
+48 501 498 935 (rejestracja łodzi)
+48 22 617 44 49 (patenty i licencje)
+48 503 188 501 (dział sportowy)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background