-

Nadanie patentów

Na podstawie odbytego stażu

W celu uzyskania patentu kapitana motorowodnego, należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 10.1.:
  • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez: notariusza, Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, Okręgowe Związki Żeglarskie) lub/i
  • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)


Z uprawnień żeglarskich

W celu uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego/kapitana motorowodnego na podstawie patentu jachtowego sternika morskiego/kapitana jachtowego należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie lub notariusza,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)


Nadanie z uprawnień zawodowych
Procedura uzyskania patentu motorowodnego z uprawnień zawodowych uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR, rybołówstwie morskim.

W celu uzyskania patentu motorowodnego(motorowodnego sternika morskiego, kapitana motorowodnego lub mechanika motorowodnego) na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania okrętami lub statkami w żegludze morskiej uzyskanych w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbie ratowniczej SAR lub w rybołówstwie morskim należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku w następującymi załącznikami:

 • kserokopia dyplomu zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 9.1.2., & 10.1.:
  • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez: notariusza, Okręgowe Związki Motorowodne i Narciarstwa Wodnego, Okręgowe Związki Żeglarskie) lub/i
  • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki)W przypadku osób ubiegających się o patent mechanika motorowodnego staż pływania nie jest wymagany.
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł.


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)

Procedura uzyskania patentu motorowodnego z uprawnień zawodowych do kierowania statkami żeglugi śródlądowej

W celu uzyskania patentu motorowodnego (sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego lub kapitana motorowodnego) na podstawie uprawnień zawodowych do kierowania statkami żeglugi śródlądowej należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Związku wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia dyplomu zawodowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013r. poz. 460) & 9.1.2., & 10.1.:
  • opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu (oryginały lub poświadczone kserokopie przez notariusza) lub/i
  • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie, w sytuacji gdy rejs odbywa się na własnym jachcie należy dołączyć kserokopię dokumentu własności jednostki) W przypadku osób ubiegających się o patent mechanika motorowodnego staż pływania nie jest wymagany.
 • dowód wpłaty na konto w wysokości 50 zł.


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty należy dokonać po przez dotpay)

Wydanie patentu po zdanym egzaminie

Aby otrzymać patent/licencję motorowodną, po zdaniu egzaminu, należy przesłać do biura Związku następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawione przez Komisję Egzaminacyjną,
 • wniosek o wydanie patentu / licencji motorowodnej (wygeneruj wniosek),
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wklejone na wniosku,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej- w przypadku osoby małoletniej,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych tj.: opinie i karty rejsu – w przypadku osób zdających egzamin na patent morskiego sternika motorowodnego lub mechanika motorowodnego,
 • dowód wpłaty za egzamin oraz dowód wpłaty za wydanie patentu/licencji,
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25 zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.

(opłaty należy dokonać po przez dotpay)

Informacje kontaktowe
adres, telefon, email,
godziny otwarcia.

Polski Zwiazek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40
00-691, Warszawa

Telefony:
+48 22 617 44 49
+48 22 616 16 37
+48 22 617 09 84 (fax)
+48 22 295 11 30 (rejestracja łodzi)

poniedzialek – piatek: 9:00 – 16:00

background