-

Statut
i akty prawne

Statut PZMWiNW - tekst jednolity 2016

Regulamin Dyscyplinarny PZMWiNW - tekst jednolity 2016

Rozporządzenie dotyczące egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Regulamin serwisu internetowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju nezbędnych badań lekarskich dla osób ubigających się o przyznanie licencji zawodnika lub trenera z 3 października 2006r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa, 10. sierpnia 2006r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Rozporządzenie w sprawie uprawiania żeglarstwa, z dnia 9. czerwca 2006r.

Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29. lipca 2005r. z poz. zm.

Warunki zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek o Nadanie Odznaki Honorowej PZMWiNW

Regulamin pracy Prezydium Zarządu PZMWiNW

Raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2013 – 31.12.2013

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014

Sprawozdanie za lata 2011 - 2015 Na Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Przepisy Antydopingowe Komisji Do Zwalczania Dopingu w Polsce

Raport z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

Projekt - Regulamin Dyscyplinarny 2016

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 2017

Projekt - zmiany w statucie 2016 (aktualizacja)

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na okres 01.01.2016 – 31.12.2016

Sprawozdanie finansowe - plan i wykonanie 2016

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 2018

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Sprawozdanie finansowe PZMWiNW za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

projekt zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej PZMWiNW

projekt zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZMWiNW

projekt zmian w statucie PZMWiNW

projekt Regulamin Prac Zarządu PZMWiNW

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_08.12.2018

background