-

Statut
i akty prawne

Statut Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Regulamin Zarządu PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Dyscyplinarny PZMWiNW - tekst jednolity 2018

Regulamin Prac Prezydium PZMWiNW

Regulamin Biura PZMWiNW

Regulamin serwisu internetowego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Kodeks Etyki PZMWiNW

Strategia Rozwoju Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na lata 2019-2022

Warunki zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek zgłoszenia przynależności do PZMWiNW

Wniosek o Nadanie Odznaki Honorowej PZMWiNW

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r.

Ustawa o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Rozporządzenie dotyczące egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Przepisy antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_08.12.2018

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZMWiNW_20.03.2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym_27.04.2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym wraz z PROJEKTEM regulaminu Obrad_27.04.2019

PZMWiNW plan i realizacja budżetu za 2018 rok

PZMWiNW plan finansowy na 2019 rok

Podsumowanie Działalności Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w latach 2015-2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2018 rok

Sprawozdania - komplet dokumentów - Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisje PZMWiNW - za lata 2015-2019

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2018 rok

Protokół z ukonstytuowania Zarządu PZMWiNW z 27.04.2019 roku

Zał. do umowy z MSiT: zestawienie MEiA Wakeboard, Sosnowiec 2019

Zał. do umowy z MSiT: zestawienie ME Sport Motorowodny, Żnin 2019

Zał. do umowy z MSiT: preliminarz kosztów pośrednich i bezpośrednich PZMWiNW 2019

Wykaz akcji szkoleniowych, zgrupowań i zawodów sportowych dofinansowanych przez MSiT w 2019 roku

Wykaz kadry trenerskiej i współpracującej na rok 2019

Realizacja zadania publicznego – upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych 2019

Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 23.05.2019 roku w Warszawie

Protokół nr 2 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 05.07.2019 r. w Warszawie

Aktualny Schemat Organizacyjny PZMWiNW

Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 13.09.2019 r. w Warszawie

Protokół nr 4 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 05.11.2019 r. w Warszawie

Protokół nr 5 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 13.12.2019 r. w Warszawie

Protokół nr 6 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 07.01.2020 roku w Warszawie

Protokół nr 7 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 04.02.2020 r. w Warszawie

Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium Zarządu odbytego w dniu 11.03.2020 r. w Warszawie

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZMWiNW w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PZMWiNW za 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe PZMWiNW za rok 2019

Pismo przewodnie dotyczące WZD wyznaczonego na 30.09.2020 r.

background