Artykuł

Wszystko o naszej spółce „Speed on the water”

Kiedy została powołana? Jakie ma zadania? Jaką prowadzi działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w poniższym artykule.

1. Geneza powstania spółki „Speed on the water”

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego to organizacja działająca na podstawie ustawy o sporcie i o stowarzyszeniach. Związek działa na rzecz sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego oraz na rzecz promocji i rozwoju turystyki wodnej. Zrzesza kluby i zawodników uprawiających sporty motorowodne, narciarstwo wodne i wakeboard. Przeprowadza egzaminy oraz wydaje patenty i licencje motorowodne.

Całkowi dochód z działalności Związku jest przeznaczony na jego działalność statutową. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, podatkowi temu nie podlegają:

usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Tym samym ewentualna działalność Związku nastawiona na osiąganie zysków mogłaby zostać obciążona podatkiem VAT, a ponadto ewentualna działalność nie związana z działalnością statutową Związku wiązałaby się z koniecznością odprowadzania podatku dochodowego.  Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz.U. z 2000r nr 54 poz. 654 ze zmianami) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Związek mógłby stać się płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jednak wiązało by się to z utrudnieniami w pozyskiwaniu wsparcia finansowego od samorządów czy organów administracji państwowej. Dodatkowo, po wejściu w życiu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, która zniosła obowiązkowe szkolenia i dopuściła inne podmioty do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje motorowodne, Związek rozpoczął poszukiwania innych źródeł finansowania swojej działalności statutowej, które uzupełniłyby lukę powstałą w wyniku nowych regulacji.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, która jest objęta podatkiem od towarów i usług VAT,  Związek powołał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Speed on the water”. Spółka została zawiązana 11 lipca 2012 roku. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego objął 100 procent jej udziałów. Dzięki temu - zgodnie z dokumentem założycielskim, Aktem Notarialnym -  całkowity zysk z działalności Spółki trafia do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i jest przeznaczany w całości na jego działalność statutową.

2. Działalność prowadzona przez spółkę „Speed on the water”

PRZEGLĄDY TECHNICZNE - jedną z gałęzi działalności Spółki są przeglądy techniczne łodzi. Podstawą prawną tej działalności są umowy ze wszystkimi ośmioma Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych, zawarte w dniu 5 maja 2011 roku, na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami. Ponieważ, działalność ta jest objęta podatkiem od towarów i usług VAT (stawka zerowa), nie mógł jej bezpośrednio prowadzić Związek i scedował ją na spółkę „Speed on the water” (jest to zgodne z zapisami umów pomiędzy Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej a Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego).

SZKOLENIA - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego  - na podstawie ustawy o sporcie - jest jednym z podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów  na poszczególne patenty i licencje motorowodne. W trosce o zachowanie najwyższych standardów w zakresie przeprowadzania egzaminów, Związek postanowił stworzyć specjalny system informatyczny, którego zadaniem jest ujednolicenie procesu przekazywania zgłoszeń oraz sprawozdań z ww. egzaminów do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejnym krokiem było wdrożenie tego systemu i konieczność przeprowadzenia szkoleń z zakresu jego działania oraz obsługi dla osób, które chciały i chcą nadal pełnić funkcje egzaminatorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Ponieważ, szkolenia te są w rozumieniu przepisów działalnością gospodarczą, która nie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT , Związek zlecił ich przeprowadzenie swojej spółce „Speed on the water”.  Tu trzeba zaznaczyć, że Związek w żaden sposób nie działał na szkodę innych osób, czy podmiotów gospodarczych, a jedynie sam podnosi sobie porzeczkę, wyznaczając jak najwyższe standardy i gwarantując profesjonalne przygotowanie egzaminatorów (chcących reprezentować Związek). Należy dodać, że zgodnie z ustawą o sporcie, egzaminy na patenty i licencje motorowodne może przeprowadzać nie tylko Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ale mogą je także przeprowadzać „inne podmioty upoważnione” przez właściwego ministra (w tym wypadku Sportu i Turystyki). To oznacza, że Związek w żadnym stopniu nie jest monopolistą w zakresie przeprowadzania egzaminów i nie narzuca swoich wysokich standardów działania nikomu, kto chce samodzielnie wystąpić do Ministerstwa Sportu i Turystyki o uprawnienie do prowadzenia egzaminów na patenty i licencje motorowodne. Nadmieńmy, że spółka „Speed on the water” nigdy nie przeprowadzała egzaminów na patenty i licencje motorowodne i nie występowała o takie upoważnienie. Pozostało to domeną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

„WAKEPARK” GIŻYCKO - rozwijając swoją działalność, spółka „Speed on the water” stworzyła od podstaw i zarządza kompleksem rekreacyjno-szkoleniowym „WakePark Giżycko”. Jest to obiekt usytuowany nad jeziorem Popówka Mała w Giżycku, który posiada dwa niezależne wyciągi do uprawianie wakeboardu i narciarstwa wodnego, a także przyległy teren rekreacyjny (między innymi bezpłatne boisko do siatkówki plażowej czy tor do skimboardu) oraz punkt gastronomiczny. Kompleks rozpoczął komercyjną działalność na początku czerwca. Związek wyznacza jego zarządcom także działania edukacyjne (szkolenia, dystrybucja materiałów dotyczących wakeboardu i narciarstwa wodnego) oraz społeczne (np. bezpłatny dostęp do wyciągów oraz pomoc wykwalifikowanych instruktorów podczas 2. Edycji Narodowego Dnia Sportu). W przyszłości kompleks ma być też punktem szkoleniowym i treningowym dla zawodników kadry narodowej, a także prowadzić zajęcia z dziećmi z miejscowych Szkolnych Klubów Sportowych.

UDZIAŁ W PRZETARGACH i IMPORT SPRZĘTU - Spółka bierze udział w przetargach, także  ogłaszanych przez Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego na dostawę części czy sprzętu sportowego. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tych przetargów. W lwiej części dotyczą one bardzo specjalistycznego sprzętu (np. podzespołów do silników dla łodzi wyczynowych, na których startują reprezentanci Polski. Ich producentami są zaledwie dwie, trzy firmy na świecie). W praktyce sprzęt taki sprowadzany jest przede wszystkim z zagranicy, a oferty przetargowe firm zewnętrznych często nie są tożsame z indywidualnym zapotrzebowaniem zawodników. Dodatkowo odczuwalny jest brak konkurencji na rynku. Dochodzi na przykład do sytuacji, w której do konkretnego przetargu zgłaszała się tylko jedna firma, a narzucane przez nią marże są z tego powodu bardzo wysokie. Ponadto dodatkowym plusem startowania Spółki w przetargach jest to, że zysk wypracowany przez nią z tej działalności trafia do Związku i jest przeznaczany na jego działalność statutową. Niemniej, każdy przetarg ogłaszany przez Związek prowadzony jest z najwyższą starannością i z poszanowaniem wszelkich przepisów, a to oznacza, że jeśli oferta innej firmy niż Spółka jest korzystniejsza (lepsza), Związek korzysta właśnie z niej.

INNA DZIAŁALNOŚĆ - spółka „Speed on the water” ma też za zadanie wspierać Związek w poszukiwaniu Partnerów i Sponsorów, czy w prowadzeniu działalności wydawniczej (czasopisma, publikacje edukacyjne). Prowadzi też działania z zakresu promocji Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

3. Ludzie

ZARZĄD i RADA NADZORCA - w celu minimalizowania kosztów, zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Sekretarz Generalny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W ten sposób Związek ograniczył koszty zatrudniania dodatkowego managera, który kierowałby Spółką w jej pierwszym okresie działania i rozwoju. Prezes Spółki pobiera miesięczne uposażenie w wysokości dwóch tysięcy złotych. Rada Nadzorcza Spółki - zgodnie z dokumentami założycielskimi -  sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. 5-osobowy skład Rady Nadzorczej tworzą cztery osoby z Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem, które pobierają raz na trzy miesiące ekwiwalent w wysokości tysiąca pięciuset złotych, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Przyszłość

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, wraz z rozwojem Spółki, będzie wyznaczał jej nowe zadania, dzięki którym będzie ona mogła generować dodatkowe źródła dochodu, przeznaczone w całości i wyłącznie na działalność statutową Związku.

5. Wizerunek - budowanie „spójnego świata marki”

Spółka „Speed on the water” działa wyłącznie na rzecz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W celu budowania jednolitego i spójnego  wizerunku zewnętrznego, Związek (na podstawie stosownej umowy)  użyczył Spółce swój znak graficzny (logo). Aby odróżnić od siebie dwa podmioty (Związek i Spółkę), w maju tego roku zapadła decyzja o wprowadzeniu odmiennego wariantu kolorystycznego dla logotypu Spółki. W ten sposób powstała spójna i kojarząca się jednoznacznie z organem nadrzędnym „Rodzina Znaków” Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Ma to niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu działalności w zakresie promocji, pozyskiwania Partnerów czy Sponsorów dla Związku.

Związek i Spółka działają też w obrębie jednego hasła promocyjnego (claim): „Jesteśmy tam, gdzie jest SPEED ON THE WATER”.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2014-06-24 10:55:21"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(13049) "

1. Geneza powstania spółki „Speed on the water”

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego to organizacja działająca na podstawie ustawy o sporcie i o stowarzyszeniach. Związek działa na rzecz sportu motorowodnego i narciarstwa wodnego oraz na rzecz promocji i rozwoju turystyki wodnej. Zrzesza kluby i zawodników uprawiających sporty motorowodne, narciarstwo wodne i wakeboard. Przeprowadza egzaminy oraz wydaje patenty i licencje motorowodne.

Całkowi dochód z działalności Związku jest przeznaczony na jego działalność statutową. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług, podatkowi temu nie podlegają:

usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Tym samym ewentualna działalność Związku nastawiona na osiąganie zysków mogłaby zostać obciążona podatkiem VAT, a ponadto ewentualna działalność nie związana z działalnością statutową Związku wiązałaby się z koniecznością odprowadzania podatku dochodowego.  Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz.U. z 2000r nr 54 poz. 654 ze zmianami) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Związek mógłby stać się płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jednak wiązało by się to z utrudnieniami w pozyskiwaniu wsparcia finansowego od samorządów czy organów administracji państwowej. Dodatkowo, po wejściu w życiu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, która zniosła obowiązkowe szkolenia i dopuściła inne podmioty do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje motorowodne, Związek rozpoczął poszukiwania innych źródeł finansowania swojej działalności statutowej, które uzupełniłyby lukę powstałą w wyniku nowych regulacji.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, która jest objęta podatkiem od towarów i usług VAT,  Związek powołał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Speed on the water”. Spółka została zawiązana 11 lipca 2012 roku. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego objął 100 procent jej udziałów. Dzięki temu - zgodnie z dokumentem założycielskim, Aktem Notarialnym -  całkowity zysk z działalności Spółki trafia do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i jest przeznaczany w całości na jego działalność statutową.

2. Działalność prowadzona przez spółkę „Speed on the water”

PRZEGLĄDY TECHNICZNE - jedną z gałęzi działalności Spółki są przeglądy techniczne łodzi. Podstawą prawną tej działalności są umowy ze wszystkimi ośmioma Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej o powierzeniu Polskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego wykonywania przeglądów technicznych, zawarte w dniu 5 maja 2011 roku, na podstawie postanowień art. 34j ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami. Ponieważ, działalność ta jest objęta podatkiem od towarów i usług VAT (stawka zerowa), nie mógł jej bezpośrednio prowadzić Związek i scedował ją na spółkę „Speed on the water” (jest to zgodne z zapisami umów pomiędzy Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej a Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego).

SZKOLENIA - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego  - na podstawie ustawy o sporcie - jest jednym z podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminów  na poszczególne patenty i licencje motorowodne. W trosce o zachowanie najwyższych standardów w zakresie przeprowadzania egzaminów, Związek postanowił stworzyć specjalny system informatyczny, którego zadaniem jest ujednolicenie procesu przekazywania zgłoszeń oraz sprawozdań z ww. egzaminów do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejnym krokiem było wdrożenie tego systemu i konieczność przeprowadzenia szkoleń z zakresu jego działania oraz obsługi dla osób, które chciały i chcą nadal pełnić funkcje egzaminatorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Ponieważ, szkolenia te są w rozumieniu przepisów działalnością gospodarczą, która nie podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT , Związek zlecił ich przeprowadzenie swojej spółce „Speed on the water”.  Tu trzeba zaznaczyć, że Związek w żaden sposób nie działał na szkodę innych osób, czy podmiotów gospodarczych, a jedynie sam podnosi sobie porzeczkę, wyznaczając jak najwyższe standardy i gwarantując profesjonalne przygotowanie egzaminatorów (chcących reprezentować Związek). Należy dodać, że zgodnie z ustawą o sporcie, egzaminy na patenty i licencje motorowodne może przeprowadzać nie tylko Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ale mogą je także przeprowadzać „inne podmioty upoważnione” przez właściwego ministra (w tym wypadku Sportu i Turystyki). To oznacza, że Związek w żadnym stopniu nie jest monopolistą w zakresie przeprowadzania egzaminów i nie narzuca swoich wysokich standardów działania nikomu, kto chce samodzielnie wystąpić do Ministerstwa Sportu i Turystyki o uprawnienie do prowadzenia egzaminów na patenty i licencje motorowodne. Nadmieńmy, że spółka „Speed on the water” nigdy nie przeprowadzała egzaminów na patenty i licencje motorowodne i nie występowała o takie upoważnienie. Pozostało to domeną Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

„WAKEPARK” GIŻYCKO - rozwijając swoją działalność, spółka „Speed on the water” stworzyła od podstaw i zarządza kompleksem rekreacyjno-szkoleniowym „WakePark Giżycko”. Jest to obiekt usytuowany nad jeziorem Popówka Mała w Giżycku, który posiada dwa niezależne wyciągi do uprawianie wakeboardu i narciarstwa wodnego, a także przyległy teren rekreacyjny (między innymi bezpłatne boisko do siatkówki plażowej czy tor do skimboardu) oraz punkt gastronomiczny. Kompleks rozpoczął komercyjną działalność na początku czerwca. Związek wyznacza jego zarządcom także działania edukacyjne (szkolenia, dystrybucja materiałów dotyczących wakeboardu i narciarstwa wodnego) oraz społeczne (np. bezpłatny dostęp do wyciągów oraz pomoc wykwalifikowanych instruktorów podczas 2. Edycji Narodowego Dnia Sportu). W przyszłości kompleks ma być też punktem szkoleniowym i treningowym dla zawodników kadry narodowej, a także prowadzić zajęcia z dziećmi z miejscowych Szkolnych Klubów Sportowych.

UDZIAŁ W PRZETARGACH i IMPORT SPRZĘTU - Spółka bierze udział w przetargach, także  ogłaszanych przez Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego na dostawę części czy sprzętu sportowego. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tych przetargów. W lwiej części dotyczą one bardzo specjalistycznego sprzętu (np. podzespołów do silników dla łodzi wyczynowych, na których startują reprezentanci Polski. Ich producentami są zaledwie dwie, trzy firmy na świecie). W praktyce sprzęt taki sprowadzany jest przede wszystkim z zagranicy, a oferty przetargowe firm zewnętrznych często nie są tożsame z indywidualnym zapotrzebowaniem zawodników. Dodatkowo odczuwalny jest brak konkurencji na rynku. Dochodzi na przykład do sytuacji, w której do konkretnego przetargu zgłaszała się tylko jedna firma, a narzucane przez nią marże są z tego powodu bardzo wysokie. Ponadto dodatkowym plusem startowania Spółki w przetargach jest to, że zysk wypracowany przez nią z tej działalności trafia do Związku i jest przeznaczany na jego działalność statutową. Niemniej, każdy przetarg ogłaszany przez Związek prowadzony jest z najwyższą starannością i z poszanowaniem wszelkich przepisów, a to oznacza, że jeśli oferta innej firmy niż Spółka jest korzystniejsza (lepsza), Związek korzysta właśnie z niej.

INNA DZIAŁALNOŚĆ - spółka „Speed on the water” ma też za zadanie wspierać Związek w poszukiwaniu Partnerów i Sponsorów, czy w prowadzeniu działalności wydawniczej (czasopisma, publikacje edukacyjne). Prowadzi też działania z zakresu promocji Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

3. Ludzie

ZARZĄD i RADA NADZORCA - w celu minimalizowania kosztów, zarząd Spółki jest jednoosobowy. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Sekretarz Generalny Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W ten sposób Związek ograniczył koszty zatrudniania dodatkowego managera, który kierowałby Spółką w jej pierwszym okresie działania i rozwoju. Prezes Spółki pobiera miesięczne uposażenie w wysokości dwóch tysięcy złotych. Rada Nadzorcza Spółki - zgodnie z dokumentami założycielskimi -  sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. 5-osobowy skład Rady Nadzorczej tworzą cztery osoby z Zarządu Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem, które pobierają raz na trzy miesiące ekwiwalent w wysokości tysiąca pięciuset złotych, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Przyszłość

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, wraz z rozwojem Spółki, będzie wyznaczał jej nowe zadania, dzięki którym będzie ona mogła generować dodatkowe źródła dochodu, przeznaczone w całości i wyłącznie na działalność statutową Związku.

5. Wizerunek - budowanie „spójnego świata marki”

Spółka „Speed on the water” działa wyłącznie na rzecz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W celu budowania jednolitego i spójnego  wizerunku zewnętrznego, Związek (na podstawie stosownej umowy)  użyczył Spółce swój znak graficzny (logo). Aby odróżnić od siebie dwa podmioty (Związek i Spółkę), w maju tego roku zapadła decyzja o wprowadzeniu odmiennego wariantu kolorystycznego dla logotypu Spółki. W ten sposób powstała spójna i kojarząca się jednoznacznie z organem nadrzędnym „Rodzina Znaków” Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Ma to niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu działalności w zakresie promocji, pozyskiwania Partnerów czy Sponsorów dla Związku.

Związek i Spółka działają też w obrębie jednego hasła promocyjnego (claim): „Jesteśmy tam, gdzie jest SPEED ON THE WATER”.

" ["id"]=> string(3) "430" ["intro"]=> string(172) "

Kiedy została powołana? Jakie ma zadania? Jaką prowadzi działalność? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w poniższym artykule.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(51) "Wszystko o naszej spółce „Speed on the water”" ["url"]=> string(43) "wszystko_o_naszej_spolce_speed_on_the_water" }
background