Artykuł

Zmiany w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.

TEKST NA PODSTAWIE KOMUNIKATU MINISTERSTWA ZDROWIA:

Celem wprowadzanych zmian jest ograniczanie barier dla aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ze względu na narastający problem nadwagi i otyłości w tej grupie wiekowej. Rozporządzenia są przygotowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów ustawowych, wymagających orzeczeń lekarskich dla dzieci młodzieży uprawiających każdą dyscyplinę, jak i każdy rodzaj sportu – wyczynowy, amatorski, czy też aktywność fizyczną, która od czasu do czasu wiąże się z udziałem w zorganizowanym współzawodnictwie.

Najważniejsze zmiany obejmują:

wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);

ograniczenie zakresu obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia – zrezygnowano z badań, które w niewielkim stopniu wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne osób uprawiających sport, np. badania okulistyczne czy laryngologiczne, jednocześnie, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu;

zmniejszenie częstotliwości badań okresowych, które będą przeprowadzane:

- co do zasady co 12 miesięcy, a nie jak dotychczas co 6 miesięcy,

- co 24 miesiące w przypadku badania spirometrycznego – dla osób uprawiających płetwonurkowanie oraz konsultacji neurologicznej – dla osób uprawiających sporty walki,

- dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane.

Proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu, zwłaszcza w wymiarze amatorskim, dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, odstąpi od wydania orzeczenia i skieruje do odpowiedniego lekarza.

Omówione rozporządzenia zmieniające zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.

***

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje:

§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

 

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

 

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

 

- wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia.";

 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

 

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

 

2) badanie ortopedyczne;

 

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

 

4) pomiary antropometryczne;

 

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

 

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

 

7) badanie ogólne moczu;

 

8) badanie spirometryczne;

 

9) konsultację neurologiczną.

 

2. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia.";

 

3) w § 4:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:

 

1) pkt 8 - u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

 

2) pkt 9 - u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.

 

3. Badanie okresowe przeprowadza się:

 

1) co 12 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7;

 

2) dodatkowo co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;

 

3) co 24 miesiące - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1:

 

a) pkt 8 - u zawodników uprawiających płetwonurkowanie,

 

b) pkt 9 - u zawodników uprawiających sporty walki.",

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.";

 

4) uchyla się § 5.

§  2.

1.  Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.  Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2019-03-11 15:01:49"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(9520) "

TEKST NA PODSTAWIE KOMUNIKATU MINISTERSTWA ZDROWIA:

Celem wprowadzanych zmian jest ograniczanie barier dla aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ze względu na narastający problem nadwagi i otyłości w tej grupie wiekowej. Rozporządzenia są przygotowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów ustawowych, wymagających orzeczeń lekarskich dla dzieci młodzieży uprawiających każdą dyscyplinę, jak i każdy rodzaj sportu – wyczynowy, amatorski, czy też aktywność fizyczną, która od czasu do czasu wiąże się z udziałem w zorganizowanym współzawodnictwie.

Najważniejsze zmiany obejmują:

wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);

ograniczenie zakresu obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia – zrezygnowano z badań, które w niewielkim stopniu wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne osób uprawiających sport, np. badania okulistyczne czy laryngologiczne, jednocześnie, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu;

zmniejszenie częstotliwości badań okresowych, które będą przeprowadzane:

- co do zasady co 12 miesięcy, a nie jak dotychczas co 6 miesięcy,

- co 24 miesiące w przypadku badania spirometrycznego – dla osób uprawiających płetwonurkowanie oraz konsultacji neurologicznej – dla osób uprawiających sporty walki,

- dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane.

Proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu, zwłaszcza w wymiarze amatorskim, dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, odstąpi od wydania orzeczenia i skieruje do odpowiedniego lekarza.

Omówione rozporządzenia zmieniające zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.

***

TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) zarządza się, co następuje:

§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

4. W odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

5. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

 

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

 

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

 

- wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu wydania orzeczenia.";

 

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

 

1) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

 

2) badanie ortopedyczne;

 

3) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

 

4) pomiary antropometryczne;

 

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

 

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

 

7) badanie ogólne moczu;

 

8) badanie spirometryczne;

 

9) konsultację neurologiczną.

 

2. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić wykonanie innych niż określone w ust. 1 badań specjalistycznych lub diagnostycznych, wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego, niezbędnych do wydania orzeczenia.";

 

3) w § 4:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 ust. 1:

 

1) pkt 8 - u osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

 

2) pkt 9 - u osób, które zamierzają uprawiać sporty walki.

 

3. Badanie okresowe przeprowadza się:

 

1) co 12 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7;

 

2) dodatkowo co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego;

 

3) co 24 miesiące - w przypadku badań, o których mowa w § 3 ust. 1:

 

a) pkt 8 - u zawodników uprawiających płetwonurkowanie,

 

b) pkt 9 - u zawodników uprawiających sporty walki.",

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Badanie kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.";

 

4) uchyla się § 5.

§  2.

1.  Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2.  Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

" ["id"]=> string(4) "1366" ["intro"]=> string(303) "

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(87) "Zmiany w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież" ["url"]=> string(84) "zmiany_w_zakresie_orzekania_o_zdolnosci_do_uprawiania_sportu_przez_dzieci_i_mlodziez" }
background