Artykuł

Kursy na stopień Instruktora Motorowodnego

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego informuje, że w sezonie 2015 planuje zorganizować dwa kursy na stopień instruktora motorowodnego w terminach:

1. Wiosna:

9-10-11 maja

23-24-25 maja

Egzamin 31 maja

2. Jesień:

22-23-24 sierpnia

5-6-7 września

Egzamin: 12 września

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy aldona.klasa@pzmwinw.pl z podaniem wybranego terminu.

Cena kursu  uzależniona będzie od ilości zgłoszeń ( około 1200 zł netto + 23% VAT)

Cena egzaminu: 350 zł + 50 zł wydanie patentu.

 

Nabór Kandydatów

1. Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmuje PZMWiNW spośród chętnych, którzy:

a) ukończyli co najmniej 21 lat,

b) posiadają wykształcenie minimum średnie,

c) posiadają patent co najmniej motorowodnego sternika morskiego,

d) posiadają licencję do holowania narciarza wodnego,

e) zdali sprawdzian kwalifikacyjny do kursu,

f) dokonali regulaminowych opłat za kurs.

2. Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a) pisemnego sprawdzenia wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego i motorowodnego sternika morskiego,

b) praktycznego sprawdzenia umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

3. Osobom, które nie zaliczą sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie zwrócona opłata za kurs pomniejszona o 150 zł, czyli koszt przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a) uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu),

b) uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c) opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d) dokonali opłaty za egzamin

3. Egzamin końcowy przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW w formie egzaminu teoretycznego z części ogólnej oraz egzaminu praktycznego obejmującego:

a) metodykę szkolenia praktycznego na jachtach motorowych na zadany temat,

b) technikę manewrowania jachtem motorowym.

 

Program kursu

1. Teoria manewrowania jachtem motorowym. (2h)

2. Wiadomości ogólne (2h)

a) struktura organizacyjna turystyki motorowodnej w Polsce

b) etyka i etykieta w turystyce motorowodnej

c) ochrona środowiska naturalnego człowieka

3. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem motorowym (5h)

a) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem motorowym,

b) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa,

c) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend,

d) prawidłowa technika prowadzenia jachtu,

e) manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych,

4. Wybrane zagadnienia z psychologii. (5h)

a) mechanizmy i procesy poznawcze (obserwacja, wrażenia, postrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, rozumowanie, wyobraźnia)

b) procesy nauczania i uczenia się (motywacja, formy, efekty, trudności)

c) przeżycia (uczucia, emocje, stres) i ich wpływ na proces uczenia się,

d) motywy postępowania (potrzeby i formy działania)

e) typy osobowości i jej cechy (inteligencja, zdolności, temperament, charakter, wiedza i umiejętności, światopogląd), oraz rozwój osobowości (intelektualny, charakterologiczny, społeczny)

f) komunikowanie się

g) relacje między jednostkami, grupami, zachowanie w grupie, współpraca, rywalizacja, myślenie grupowe, agresja - jej przyczyny i zapobieganie, konflikty i ich rozwiązywanie, uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja, wpływ czynników psychicznych na rozwój osobowości.

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki i metodyki. (5h)

a) umiejętności poznawcze - zapamiętywanie, interpretacja, analiza, synteza,

b) pojęcia i zasady - sposoby nauczania,

c) informacja i jej cechy, sposoby przekazu, odbiór informacji, informacja zwrotna,

d) ogniwa procesu nauczania - uczenie się

e) metody i zasady nauczania, nauczanie problemowe

f) techniczne środki nauczania

g) zadania wychowania, turystyka motorowodna sport jako element kształtowania postaw i norm postępowania, zasady wychowania, instruktor jako wychowawca,

h) egzamin - formy egzaminu, ocenianie odpowiedzi.

6. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych. (13h)

a) przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych - konspekt, wykład, seminarium, ćwiczenia, sprawdzian

b) wykłady prowadzone przez uczestników szkolenia

7. Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach motorowych, w tym przy holowaniu narciarza wodnego. (7h)

a) przygotowanie i prowadzenie zajęć praktycznych - systematyka zajęć praktycznych, wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu umiejętności manewrowania i sterowania jachtem,

b) sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów, dobór pomocy szkoleniowych,

c) rodzaje i dobór ćwiczeń, etapy w procesie szkolenia,

d) kontrola wyników szkolenia, kryteria oceny poprawności manewrów

e) wychwytywanie błędów, zasady omawiania i korygowania błędów,

f) technika bezpiecznego prowadzenia jachtu w każdych warunkach pogodowych,

g) przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego,

h) prowadzenie różnych form szkolenia motorowodnego, a w szczególności organizacja i metodyka prowadzenia szkolenia pod nadzorem.

8. Przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie motorowodne (4h)

a) programy szkolenia i ich realizacja,

b) odpowiedzialność prawna instruktora,

c) ubezpieczenia w szkoleniu motorowodnym,

d) postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowania).

9. Organizacja szkolenia motorowodnego.(6h)

a) formy szkolenia motorowodnego,

b) cele szkolenia, plan szkolenia, plan zajęć, wybór metod nauczania stosownie do warunków organizacyjnych kursu i wstępnego poziomu umiejętności słuchaczy

c) ocena jakości i efektywności kursu

d) zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu żeglarskiego (interpretacja programów szkolenia, umiejętność opracowywania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, unifikacji kadry, hospitacji, prowadzenie dokumentacji kursu itp.),

10. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu motorowodnego. (3h)

a) organizacja i prowadzenia egzaminów na patenty i licencje motorowodne, zasady egzaminowania,

b) zadania Przewodniczącego, Członka i Sekretarza KE, dokumentacja egzaminacyjna.

11. Bezpieczeństwo (6h)

a) zasady przygotowania jachtu do żeglugi, przygotowanie jachtu i załogi do pływania w trudnych warunkach,

b) zagrożenia związane z uprawianiem turystyki motorowodnej i podczas szkolenia

c) zasady bezpieczeństwa w turystyce motorowodnej i w szkoleniu, : poruszania się po jachcie, obsługi stanowisk manewrowych, sposoby użycia środków ratunkowych i asekuracyjnych,

d) zapobiegania wypadkom i zagrożeniom,

e) ratownictwo jachtowe - organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, holowanie

f) ratowanie tonących, zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych (w tym ćwiczenia),

g) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (w tym ćwiczenia),

h) apteczka na jachcie i jej wyposażenie.

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia kursu na inny termin.

			
			object(Articles)#20 (11) {
 ["active"]=>
 string(1) "1"
 ["add_date"]=>
 string(19) "2015-01-29 10:25:46"
 ["categories"]=>
 array(4) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "1"
   ["category_name"]=>
   string(9) "Wakeboard"
   ["category_url"]=>
   string(9) "wakeboard"
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "4"
   ["category_name"]=>
   string(13) "Skutery wodne"
   ["category_url"]=>
   string(13) "skutery_wodne"
  }
  [2]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "2"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Narciarstwo wodne"
   ["category_url"]=>
   string(17) "narciarstwo_wodne"
  }
  [3]=>
  array(3) {
   ["category_id"]=>
   string(1) "3"
   ["category_name"]=>
   string(17) "Sport motorowodny"
   ["category_url"]=>
   string(17) "sport_motorowodny"
  }
 }
 ["content"]=>
 string(8292) "

1. Wiosna:

9-10-11 maja

23-24-25 maja

Egzamin 31 maja

2. Jesień:

22-23-24 sierpnia

5-6-7 września

Egzamin: 12 września

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy aldona.klasa@pzmwinw.pl z podaniem wybranego terminu.

Cena kursu  uzależniona będzie od ilości zgłoszeń ( około 1200 zł netto + 23% VAT)

Cena egzaminu: 350 zł + 50 zł wydanie patentu.

 

Nabór Kandydatów

1. Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmuje PZMWiNW spośród chętnych, którzy:

a) ukończyli co najmniej 21 lat,

b) posiadają wykształcenie minimum średnie,

c) posiadają patent co najmniej motorowodnego sternika morskiego,

d) posiadają licencję do holowania narciarza wodnego,

e) zdali sprawdzian kwalifikacyjny do kursu,

f) dokonali regulaminowych opłat za kurs.

2. Sprawdzian kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony pierwszego dnia kursu w formie:

a) pisemnego sprawdzenia wiedzy teoretycznej z zakresu sternika motorowodnego i motorowodnego sternika morskiego,

b) praktycznego sprawdzenia umiejętności manewrowania jachtem motorowym.

3. Osobom, które nie zaliczą sprawdzianu kwalifikacyjnego zostanie zwrócona opłata za kurs pomniejszona o 150 zł, czyli koszt przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Egzamin

1. Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu kursu.

2. Do egzaminu końcowego dopuszczeni zostaną ci uczestnicy, którzy:

a) uczestniczyli czynnie w zajęciach na kursie (min. 75% czasu),

b) uzyskali zaliczenie u wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia ze specjalizacji,

c) opracowali konspekt oraz przeprowadzili zajęcia teoretyczne na wskazany temat uzyskując pozytywną ocenę,

d) dokonali opłaty za egzamin

3. Egzamin końcowy przeprowadzi Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezydium Zarządu PZMWiNW w formie egzaminu teoretycznego z części ogólnej oraz egzaminu praktycznego obejmującego:

a) metodykę szkolenia praktycznego na jachtach motorowych na zadany temat,

b) technikę manewrowania jachtem motorowym.

 

Program kursu

1. Teoria manewrowania jachtem motorowym. (2h)

2. Wiadomości ogólne (2h)

a) struktura organizacyjna turystyki motorowodnej w Polsce

b) etyka i etykieta w turystyce motorowodnej

c) ochrona środowiska naturalnego człowieka

3. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem motorowym (5h)

a) klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem motorowym,

b) planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa,

c) znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend,

d) prawidłowa technika prowadzenia jachtu,

e) manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych,

4. Wybrane zagadnienia z psychologii. (5h)

a) mechanizmy i procesy poznawcze (obserwacja, wrażenia, postrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, rozumowanie, wyobraźnia)

b) procesy nauczania i uczenia się (motywacja, formy, efekty, trudności)

c) przeżycia (uczucia, emocje, stres) i ich wpływ na proces uczenia się,

d) motywy postępowania (potrzeby i formy działania)

e) typy osobowości i jej cechy (inteligencja, zdolności, temperament, charakter, wiedza i umiejętności, światopogląd), oraz rozwój osobowości (intelektualny, charakterologiczny, społeczny)

f) komunikowanie się

g) relacje między jednostkami, grupami, zachowanie w grupie, współpraca, rywalizacja, myślenie grupowe, agresja - jej przyczyny i zapobieganie, konflikty i ich rozwiązywanie, uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja, wpływ czynników psychicznych na rozwój osobowości.

5. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki i metodyki. (5h)

a) umiejętności poznawcze - zapamiętywanie, interpretacja, analiza, synteza,

b) pojęcia i zasady - sposoby nauczania,

c) informacja i jej cechy, sposoby przekazu, odbiór informacji, informacja zwrotna,

d) ogniwa procesu nauczania - uczenie się

e) metody i zasady nauczania, nauczanie problemowe

f) techniczne środki nauczania

g) zadania wychowania, turystyka motorowodna sport jako element kształtowania postaw i norm postępowania, zasady wychowania, instruktor jako wychowawca,

h) egzamin - formy egzaminu, ocenianie odpowiedzi.

6. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych. (13h)

a) przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych - konspekt, wykład, seminarium, ćwiczenia, sprawdzian

b) wykłady prowadzone przez uczestników szkolenia

7. Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach motorowych, w tym przy holowaniu narciarza wodnego. (7h)

a) przygotowanie i prowadzenie zajęć praktycznych - systematyka zajęć praktycznych, wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu umiejętności manewrowania i sterowania jachtem,

b) sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów, dobór pomocy szkoleniowych,

c) rodzaje i dobór ćwiczeń, etapy w procesie szkolenia,

d) kontrola wyników szkolenia, kryteria oceny poprawności manewrów

e) wychwytywanie błędów, zasady omawiania i korygowania błędów,

f) technika bezpiecznego prowadzenia jachtu w każdych warunkach pogodowych,

g) przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego,

h) prowadzenie różnych form szkolenia motorowodnego, a w szczególności organizacja i metodyka prowadzenia szkolenia pod nadzorem.

8. Przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie motorowodne (4h)

a) programy szkolenia i ich realizacja,

b) odpowiedzialność prawna instruktora,

c) ubezpieczenia w szkoleniu motorowodnym,

d) postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowania).

9. Organizacja szkolenia motorowodnego.(6h)

a) formy szkolenia motorowodnego,

b) cele szkolenia, plan szkolenia, plan zajęć, wybór metod nauczania stosownie do warunków organizacyjnych kursu i wstępnego poziomu umiejętności słuchaczy

c) ocena jakości i efektywności kursu

d) zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu żeglarskiego (interpretacja programów szkolenia, umiejętność opracowywania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, unifikacji kadry, hospitacji, prowadzenie dokumentacji kursu itp.),

10. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu motorowodnego. (3h)

a) organizacja i prowadzenia egzaminów na patenty i licencje motorowodne, zasady egzaminowania,

b) zadania Przewodniczącego, Członka i Sekretarza KE, dokumentacja egzaminacyjna.

11. Bezpieczeństwo (6h)

a) zasady przygotowania jachtu do żeglugi, przygotowanie jachtu i załogi do pływania w trudnych warunkach,

b) zagrożenia związane z uprawianiem turystyki motorowodnej i podczas szkolenia

c) zasady bezpieczeństwa w turystyce motorowodnej i w szkoleniu, : poruszania się po jachcie, obsługi stanowisk manewrowych, sposoby użycia środków ratunkowych i asekuracyjnych,

d) zapobiegania wypadkom i zagrożeniom,

e) ratownictwo jachtowe - organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, holowanie

f) ratowanie tonących, zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych (w tym ćwiczenia),

g) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (w tym ćwiczenia),

h) apteczka na jachcie i jej wyposażenie.

 

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia kursu na inny termin.

" ["id"]=> string(3) "592" ["intro"]=> string(171) "

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego informuje, że w sezonie 2015 planuje zorganizować dwa kursy na stopień instruktora motorowodnego w terminach:

" ["promo"]=> NULL ["promo_photo"]=> string(3) "jpg" ["region"]=> string(2) "pl" ["title"]=> string(43) "Kursy na stopień Instruktora Motorowodnego" ["url"]=> string(42) "kursy_na_stopien_instruktora_motorowodnego" }
background